Verejné obstarávanie

banner-verejne-obstaravanie

Verejné obstarávanie je veľmi dôležitý a náročný proces obzvlášť pri predmetoch zákazky, ktoré sú financované z dotačných schém Európskeho spoločenstva. Kvalitne zvládnutý proces verejného obstarávania môže byť prínosom v procese schvalovania Vašej žiadosti o dotáciu, naopak chybné resp. nezákonné verejné obstaravanie Vás môže o dotáciu pripraviť, aj keď bola schválená.

V spoločnom záujme preberieme túto zodpovednosť na nás a zabezpečíme kvalitný priebeh celého procesu verejného obstarávania vrátane kominukácie medzi všetkými zúčastnenými stranami ( úrad pre verejné obstarávanie, príslušné ministerstvo poskytujúce dotáciu, obstarávateľ, účastníci a uchádzači verejného obstarávnia ).

Výška odmeny za túto službu je stanovená vždy tak, aby bola v plnej výške refundovaná v rámci dotácie a nevytvárala ďalšie náklady pre subjekt samosprávy.

Back to Top