Externý projektový manažment

banner-externy-projektovy-manazment

Po úspešnom zvládnutí všetkých krokov vedúcich k schváleniu žiadosti a pridelení finančných prostriedkov nastáva etapa samotnej realizácie projektu, ktorý sprevádza neľahký administratívny a kontrolný proces, ktorý je ukončený až niekoľko rokov po ukončení realizácie zámeru žiadateľa.

S Vašim súhlasom prevezmeme na seba:

■ prípravné implementačné práce ( prípravu zmluvy o NFP, harmonogram, podpis zmluvy, zabezpečenie prevedenia verejného obstarávania), úvodné implementačné práce (oznámenia, nastavenia projektu, vzťahy s dodávateľmi)

■ implementačné práce ( dodržiavanie termínov, harmonogramu, monitorovanie projektu – monitorovacie práce, sledovanie pokroku a napredovania projektu, riešenie problémov projektu )

■ finančný manažment projektu ( predkladanie žiadostí o platbu, kontrola účtovných dokladov, krátke správy k žiadosti, fotodokumentácia )

■ záverečné implementačné práce ( záverečná správa k projektu, ukončenie projektu ), monitoring merateľných ukazovateľov ( 5 rokov po ukončení projektu – ročné správy k projektu )

Back to Top