Užitočné odkazy

Štátny fond rozvoja bývania:

Štátny fond rozvoja bývania
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja – Bytová politika


Štrukturálne fondy Európskej únie:

Štrukturálne fondy Európskej únie


Operačné programy:

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Operačný program Výskum a vývoj
Operačný program Vzdelávanie
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Regionálny operačný program
Operačný program Životné prostredie
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
Operačný program Zdravotníctvo
Operačný program Doprava
Operačný program Informatizácia spoločnosti


Riadiace orgány pre operačné programy:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úrad vlády SR


Sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi:

Pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Európsky sociálny fond
Sociálna implementačná agentúra
Fond sociálneho rozvoja

Pre Ministerstvo školstva SR:

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Pre Ministerstvo hospodárstva SR

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR sprostredkovateľské orgány samosprávnych krajov

Trenčiansky samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj

Pre Ministerstvo životného prostredia SR

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská Slovenskej agentúry životného prostredia

Pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Pre Úrad vlády SR

Ministerstvo financií SR


Samospráva – rozvoj, spolupráca, spolky:

Združenie miest a obcí Slovenska
Program obnova dediny
Informačný portál o obciach a mestách Slovenska


Back to Top